To live and to love

TRONG CUỘC SỐNG Người nào lấy tiền làm trung tâm thì người đó sẽ sống rất khổ. Người nào lấy tình yêu làm trung tâm thì người đó sẽ sống rất đau thương. Người nào lấy ganh đua, so sánh làm trung tâm thì người đó sẽ sống rất buồn khổ. Người nào lấy tha thứ làm trung tâm thì người đó sẽ sống rất … Continue reading To live and to love